Algemene voorwaarden

AANSPRAKELIJKHEID
QOSS is nooit aansprakelijk voor gederfde winst of goodwill of enige andere vorm van gevolgschade. Het gebruik van leer en andere authentieke materialen die QOSS verwerkt in haar producten kan leiden tot het verlies van de originele kleur, dit geeft onze producten een unieke en vintage uitstraling.

De producten die door QOSS worden gemaakt, zijn uniek, handgemaakt en worden in kleine oplage geproduceerd. Probeer schuring tegen kleding te vermijden, hiervoor is QOSS niet aansprakelijk.

OVERMACHT
QOSS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop QOSS geen invloed kan uitoefenen.

Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van QOSS opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Onder overmacht worden ook verstaan die situaties waarbij onjuiste of onvolledige gegevens aan QOSS zijn verstrekt. In dat geval is QOSS niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor QOSS kenbaar behoorde te zijn.

ONZE BEDRIJFSINFORMATIE
QOSS is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72498811,
BTW-nummer: NL859130770B01. 

Zie verder onze klantenservice

ALGEMENE VOORWAARDEN
Dit zijn de algemene voorwaarden van QOSS, gevestigd aan De Oude Veiling 70H, 1689 AC Zwaag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal onder nummer 72498811.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van QOSS en alle overeenkomsten die je sluit met QOSS.

Door het online bestellen van artikelen accepteer je deze algemene voorwaarden.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.